Werkdruk op basisscholen loopt spuigaten uit

“Het basisonderwijs is het waard om in te investeren. En wel nú!”, zei Kamerlid Corrie van Brenk. “Op dit moment staat het water de leerkrachten aan de lippen. Het is niet te doen, voor niemand!”  

De werkdruk in het onderwijs en dan vooral het primair onderwijs loopt de spuigaten uit, constateerde Kamerlid Corrie van Brenk tijdens een debat met staatssecretaris Dekker (OCW) over de werkdruk in het basisonderwijs. “De klassen zijn te groot, met uitschieters naar 36 leerlingen. Daar komt nog bij dat door de invoering van passend onderwijs er ook kinderen tussen zitten die vaak veel extra begeleiding nodig hebben. Dat zijn kinderen met bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen die recht hebben op een andere soort professional dan de huidige leraar basisonderwijs. Onze basisschoolleerkracht is daar niet voor toegerust en heeft daar dus extra ondersteuning en deskundigheid voor nodig.”

Niet te doen

Van Brenk benadrukte dat leraren basisonderwijs zeer gemotiveerde mensen zijn die alles doen om de leerlingen niet de dupe te laten worden. “Maar op dit moment staat het water hen aan de lippen. Het is niet te doen, voor niemand! Ik werd laatst erg getroffen door het verhaal van juf Annelies uit Dordrecht, dat ik las in het AD. Zij stortte in door hoge werkdruk, nadat zij maar liefst 26 tijdelijke contracten in 6 jaar had gehad. 26! En de school weigerde nog steeds haar de zekerheid van een vast inkomen te bieden. Nu zit deze betrokken juf ziek thuis.”
 

“26 tijdelijke contracten, en de school weigerde haar
de zekerheid van een vast inkomen te bieden”
 

Klassen kleiner

Kamerlid Van Brenk vindt dat het echt tijd is voor actie. 50PLUS stelt dat ten eerste de klassen kleiner moeten, in het belang van de kinderen én de leerkrachten. Daarnaast is er voldoende ondersteunend personeel nodig, bijvoorbeeld voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben en voor allerlei hand- en spandiensten op scholen. “Ik neem aan dat de staatssecretaris als hij naar huis gaat niet eerst zijn kantoor hoeft schoon te maken en voordat hij ‘s ochtends begint niet eerst de vuilniszakken van het ministerie buiten hoeft te zetten? In het primair onderwijs moet dat wel gewoon gedaan worden door de leraren of de directie omdat veelal de conciërges zijn wegbezuinigd.” 

Corrie van Brenk tijdens het debat over de werkdruk op basisscholen

Taken op het bordje

Corrie hield staatssecretaris Dekker voor welke taken een leerkracht basisonderwijs allemaal op zijn of haar bordje heeft: lessen voorbereiden, toetsen nakijken, coachen, schoolzaken organiseren, contacten met ouders onderhouden, vergaderen met collega’s en directie, wekelijks leerlingvolgsysteem bijhouden en administratieve werkzaamheden die niet met de prestaties van de leerlingen zelf te maken hebben en rapportages passend onderwijs per kind. “En dan vergeet ik vast nog een heel rijtje.”

Voor een grijpstuiver

Al die taken moet de leerkracht in het primair onderwijs doen voor een grijpstuiver. “Want daar wordt veel minder verdiend dan in het voortgezet onderwijs en het mbo en deze laatste salarissen zijn al te laag. Net kreeg ik bevestigd dat dit 30% lager is. Als we ons onderwijs serieus nemen dan moeten de salarissen in het onderwijs omhoog  en met spoed die van de basisschoolleerkracht. Heeft staatssecretaris Dekker een plan om dit aan te pakken?”
 

“Wellicht voelen zich dan ook meer mannen geroepen voor dit vak te kiezen”

 

Gasrekening uit salarispot

“Ik las onlangs dat het extra geld dat aan het basisonderwijs is uitgekeerd helemaal niet naar extra personeel is gegaan. Kort gezegd: de basisschool betaalt de gasrekening uit de salarispot van leraren. Het geld gaat op aan zaken als stookkosten en schoonmaak. Volgens het rapport van Berenschot geven deze scholen aan simpelweg niet anders te kunnen, omdat de lumpsum niet toereikend is. De PO-Raad zegt dat er vanuit het ministerie jaarlijks 375 miljoen euro bij moet om deze kosten redelijkerwijs te dekken.”

Van levensbelang!  

Het is bekend dat steeds meer mensen van 15 jaar en ouder laaggeletterd zijn. “Het zijn er om precies te zijn 2,5 miljoen”, weet Corrie van Brenk. “Dat is niet van de ene op de andere dag gekomen. Een goede basis is van levensbelang om dit probleem op te pakken!”

► Motie

Corrie van Brenk diende een motie in:

De Kamer

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat personeel in het primair onderwijs tot maar liefst 30% minder verdient dan personeel in het voortgezet onderwijs,

overwegende dat dit de kwaliteit en het belang van goed primair onderwijs ondermijnt, gezien de ervaren werkdruk en het te verwachten tekort aan basisschoolleraren,

spreekt uit dat de kloof in het salarisniveau tussen primair en voortgezet onderwijs middels een stappenplan substantieel verkleind moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Brenk (50PLUS)
Van den Hul (PvdA)

© 10 mei 2017 


Titel: Werkdruk op basisscholen loopt spuigaten uit
Datum: 10 May 2017 | 12:13 pm
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur