Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

Nederland staat voor een aantal grote opgaven om de samenleving en de economie te verduurzamen. Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en kringlooplandbouw zijn hier voorbeelden van. Deze opgaven komen op het regionale schaalniveau bij elkaar en moeten daar ook nog worden opgepakt in samenhang met de eigen opgaven van de regio. In de praktijk staat het werken aan die duurzaamheidsopgaven nog in de startblokken. Maar het samenvallen van opgaven wordt urgenter: de samenhang op de inhoud neemt toe, en er ontstaat concurrentie op schaarse middelen in termen van ruimte, menskracht, politieke aandacht en middelen.

Lees het verslag van de werkconferentie Regio 2050

Bekijk de foto’s van de werkconferentie

Lees meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor meer informatie over de verkenning kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl

Titel: Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

Datum: 2019-10-15 13:40:22

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur