Vacatures binnen de Piratenpartij – Piratenpartij

Online projecten en diensten

Hieronder volgt een overzicht van de vacatures die het Bestuur en het Presidium op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20-01-2019 willen vervullen. Voor alle vacatures strekken de volgende eigenschappen tot aanbeveling:

  • Je steunt de idealen, statuten en het programma van de Piratenpartij.
  • Je bent goed in staat om emoties te scheiden van feiten.
  • Je beschikt over een goed inlevingsvermogen en kunt open communiceren.
  • Je beschikt over een goed analytisch vermogen.
  • Je hebt een kritische maar realistische blik.
  • Je bent in staat om vertrouwelijk met informatie om te gaan.

Het belangrijkste is enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Bestuursleden
Het bestuur overziet de dagelijkse beleid- en besluitvoering van de Piratenpartij en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Piratenpartij. Het bestuur heeft bevoegdheid om besluiten te nemen die de partij aangaan, rapporteert nu aan en wordt gecontroleerd en geëvalueerd door de Ledenraad; na vaststellen van de nieuwe statuten door de Raad van Toezicht. Het bestuur is een besloten orgaan en telt minimaal 3 en maximaal 9 leden die worden benoemd voor een periode van 1 jaar. Het bestuur bevat minimaal een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester – dit zijn statutaire titels en tevens de enige wettelijke titels. Wel kan het bestuur intern diverse verantwoordelijkheden en taken toewijzen aan een bestuurslid.

Taken:

  • Zorgen dat alle posten bezet worden & nieuwe toevoegen indien nodig.
  • Het aan- en bijsturen van groepen.
  • Bemiddeling bij conflicten.

Presidium
Het presidium organiseert de ledenvergaderingen van de Piratenpartij, zit deze voor en notuleert deze, zodat vast staat wat is besloten. Het presidium bestaat uit 3 tot 9 leden die worden benoemd voor een periode van 1 kalenderjaar.

Beroepscommissie
De beroepscommissie houdt zich bezig met het beoordelen van bezwaarschriften die ingediend worden tegen besluiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bezwaren van mensen die menen dat hen ten onrechte een lidmaatschap geweigerd is, of die vinden dat zij ten onrechte geroyeerd zijn. De functie staat open voor alle leden, behalve voor die leden die al deel uitmaken van het Bestuur of de Raad van Toezicht. De beroepscommissie bestaat uit 3 leden en 3 vervangende leden en wordt benoemd voor een periode van 2 jaar. De beroepscommissie legt verantwoording af aan de ALV.

Kascommissie
De kascommissie is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de administratie en boekhouding en werkt daarin nauw samen met de Penningmeester. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het partijbestuur en brengt de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie telt twee leden en twee vervangende leden en wordt aangesteld voor een termijn van één kalenderjaar. Leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het partijbestuur of de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een nieuw orgaan onder de nieuwe statuten. De Raad van Toezicht vervangt de Ledenraad, maar heeft niet dezelfde taken en bevoegdheden.
Haar taak is toezicht houden op het functioneren van het Bestuur, door gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal negen personen en vergadert iedere twee weken. Leden zitten minimaal een en maximaal vijf jaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functie uitoefenen binnen de (landelijke) partij. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de ALV.

 

Solliciteren naar één van deze vacatures kan door voor donderdag 17 januari om 13:00 een mail met motivatie en een beknopt CV te sturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl. Tijdens de ALV krijg je de gelegenheid om jezelf voorafgaand aan de verkiezingen kort voor te stellen.

De Piratenpartij heeft jou nodig!

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Titel: Vacatures binnen de Piratenpartij – Piratenpartij
Datum: 2019-01-09 23:34:57
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.