‘Schaf onzinnig verplicht solliciteren af’

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg ‘Structuur van de uitvoering werk en inkomen’ (SUWI) met staatssecretaris Klijnsma van SZW:

“Tijdens het reces heb ik gesproken met een 62-jarige werkloze uit Groningen. Hij heeft opleidingen op HBO-niveau in de techniek en bedrijfskunde; niet verkeerd zou je denken. Zijn jobcoach vertelde dat hij moet accepteren dat hij niet meer aan het werk gaat komen. Niet meer aan het werk! Maar wel iedere week, week in week uit moeten solliciteren terwijl dit nergens toe leidt! Waarom schaffen we het verplicht solliciteren niet af? Ik kan u vertellen dat dit er psychisch behoorlijk inhakt bij mensen: afgeschreven zijn door de maatschappij terwijl je nog 5 jaar mee kan doen aan het werkproces!

50PLUS begrijpt dat de staatssecretaris niet kan in gaan op klachten of bezwaren van individuele cliënten, maar er wordt in het SUWI-jaarverslag ook gesproken van niet nader gespecificeerde ‘aandachtspunten’. Waar wordt hier op gedoeld? Welke knelpunten zijn er nog en hoe worden die opgepakt? Het aantal klachten bij SVB is zoals bekend in 2015 en 2016 toegenomen. Hoe staat het met de afhandeling van die klachten en hoeveel van die klachten zijn nog niet afgehandeld?

Oók zouden wij de bewindslieden willen vragen kort in te gaan op de onderzoeken van de Nationale Ombudsman van begin van dit jaar, over de communicatie van SVB en UWV over digitalisering. Wat is hier concreet mee gedaan? Wat is er uit gekomen?

50PLUS vraagt bijzondere aandacht voor het UWV-project ‘Eén uniforme betaalomgeving’. Voor de cliënten is met deze aanpak denken wij veel winst te behalen. Wij lezen dat bij het tot stand komen van een nieuw kabinet ‘bezien zal worden’ hoe nieuwe maatregelen vervolgens worden ingevoerd. Ergens kwam ik de datum van 1 januari 2020 tegen. Onze vraag luidt: hoe kunnen wij – zorgvuldigheid vooropgesteld – de vaart houden in dit belangrijke project? En is één betaaldatum nu wél of niet gewenst?

Voorzitter, ik kom bij de Jaarverslagen van UWV en SVB, 2016. Waardering voor de inzet van de medewerkers van UWV en SVB om slagen te maken in de verbetering van processen en dienstverlening. Er is veel werk verzet. Wél heel teleurstellend dat het aantal geplaatste Wajongeren, ondanks de inzet, zo achter blijft bij de afgesproken norm. Wij mogen het er als overheid niet bij laten zitten. Er is veel meer nodig dan het ‘in beeld hebben en houden van mensen met een arbeidsbeperking’. Wat gaan wij doen voor deze mensen? Een korting per 1 januari vinden wij niet acceptabel nu het werk voor Wajongeren zo slecht van de grond komt en onzeker is.

Het nieuwe, directe en persoonlijke dienstverleningsmodel voor WW-gerechtigden – waaronder veel ouderen – is in 2016 gefaseerd uitgerold. 50PLUS verwacht daar veel van. Is inmiddels aan te geven in hoeverre deze aanpak ook effect sorteert? Zijn er inmiddels target-afspraken hoeveel 50-plussers aan het werk geholpen moeten worden?

In de stukken wordt melding gemaakt van de nuttige voucherregeling Kansberoepen. Wij herhalen – ook richting de collega’s – ons vurige pleidooi deze regeling in de lucht te houden en niet stil te laten vallen. Wij kunnen en mogen mensen niet in de steek laten!

In verband met het UWV nog een enkele opmerking over de veiligheid van persoonsgegevens. Wij delen de zorg van de SP-collega’s die hier vragen over gesteld hebben dat wij moeten oppassen met UWV-gegevens en andere persoonsgegevens op buitenlandse servers. Kan gegarandeerd worden dat die gegevens niet onbedoeld bij buitenlandse overheidsdiensten terechtkomen? Bij de aanstaande aanbesteding van datacenterdienstverlening voor UWV moet dit wat ons betreft een centraal aandachtspunt zijn. Ook zou 50PLUS een toelichting willen hoe het kabinet gaat toezien dat de adviezen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) toch opgevolgd gaan worden met name aanbevelingen 3 en 4:

– hoe gaat het UWV het risico op leveranciersafhankelijkheid (vendor lock-in) voor de komende 8 tot 16 jaar verkleinen?
– hoe staat de minister tegenover het splitsen van housing en hosting zodat UWV minder afhankelijk wordt van één leverancier?

Voorzitter, de Algemene Rekenkamer heeft sturing en toezicht op de uitvoering van taken door SVB en UWV cruciaal genoemd. 50PLUS wil graag óók in dit overleg horen wat de minister gaat doen om dat toezicht te versterken, te verbeteren en te borgen. De belangen van burgers zijn hier immers direct in het geding!

In de brief over de jaarplannen van SVB en UWV gaan de bewindslieden nog kort in op het door het kabinet gevoerde schuldenbeleid: belangrijke zaken als de Rijksincassovisie en het Breed Moratorium worden genoemd. Daarover één opmerking. Wij krijgen signalen dat in de praktijk het breed moratorium – van een half jaar – als te kort wordt ervaren of geacht om tot goed maatwerk en goede oplossingen te komen. Kan de termijn opgerekt worden?

Verder willen wij wijzen op de onderzoeken van de Nationale Ombudsman en de WRR ten aanzien van de relatie tussen armoede en laaggeletterdheid. De in de ogen van 50PLUS veel te lage ambitie om in 3 jaar tijd 45.000 mensen te bereiken met leesbevordering moet echt omhoog. Ik zou graag een reflectie willen van de staatssecretaris of zij vindt dat dit ambitieniveau ten opzichte van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland voldoende is.

Ik begon mijn betoog met de psychische gevolgen van afgeschreven zijn door de maatschappij. Vorige week bleek (Volkskrant, 6 september) dat bijna een derde van de bijstandsgerechtigden psychische zorg ontvangt, in de vorm van therapie of medicijnen. Alle uitkeringsgerechtigden samengenomen nemen 58,2 procent van de kosten van enige vorm van GGZ voor hun rekening. Dat zijn onvoorstelbare cijfers! We moeten oorzaak en gevolg hier natuurlijk niet door elkaar gaan halen, maar het is wel degelijk een probleem!”


Titel: ‘Schaf onzinnig verplicht solliciteren af’
Datum: 2017-09-13 11:17:10
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur