Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen #CBS

In de periode 1990–2017 zijn de populaties van 13 van de 20 voor de stad kenmerkende broedvogelsoorten juist in het stedelijk gebied in aantal afgenomen. De kuifleeuwerik is als broedvogel zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.
In 2015 besloeg het stedelijk gebied in ons land 16 procent van het totale landoppervlak. Alle vogelsoorten waarvan meer dan 32 procent van de Nederlandse populatie in de stad broedt, noemen we stadsvogels. Het gaat om 20 vogelsoorten. In de afgelopen 27 jaar zijn de populaties van deze soorten in de stad gemiddeld met meer dan de helft afgenomen.

Trend van stadsvogels (1990=100)
Waarneming stedelijk gebied Trend stedelijk gebied Onzekerheid trend stedelijk gebied Waarneming landelijk Trend landelijk Onzekerheid trend landelijk
1990 93,41 100 89,61 – 111,66 97,48 100 93,73 – 106,75
1991 98,64 95,2 87,84 – 104,11 98,25 96,24 91,88 – 101,54
1992 91,2 90,69 84,39 – 97,07 90,25 92,83 89,16 – 96,59
1993 90,67 86,44 81,08 – 91,42 93,87 89,73 86,53 – 92,80
1994 85,23 82,38 77,90 – 86,96 88,51 86,9 83,97 – 90,06
1995 73,71 78,56 74,10 – 83,55 81,52 84,35 81,49 – 87,40
1996 78,83 75,04 70,49 – 79,48 82,93 82,08 79,08 – 84,81
1997 77,72 71,63 67,73 – 76,36 84,97 80,01 76,74 – 83,14
1998 64,66 68,27 64,42 – 72,64 75,73 78,12 75,22 – 81,49
1999 66,11 65,2 61,28 – 69,09 76,41 76,47 73,73 – 79,88
2000 65,31 62,59 58,88 – 66,38 72,73 75,11 72,27 – 78,29
2001 56,94 60,44 57,14 – 64,42 72,67 74,18 71,56 – 77,51
2002 57,13 58,58 55,45 – 61,90 74,96 73,55 70,84 – 76,74
2003 55,88 57 53,81 – 60,67 73,53 72,96 70,14 – 75,98
2004 55,87 55,89 52,75 – 59,47 72 72,54 69,44 – 75,22
2005 56,88 55,23 52,22 – 58,29 74,13 72,4 69,44 – 75,22
2006 56,47 54,72 51,70 – 57,71 72,2 72,29 69,44 – 75,22
2007 53,88 54,03 51,19 – 57,14 73,3 71,95 68,75 – 75,22
2008 51,78 53,18 50,17 – 56,01 69,36 71,33 68,75 – 74,48
2009 50,38 52,34 49,67 – 54,90 68,55 70,62 68,07 – 73,00
2010 54,28 51,43 49,18 – 53,81 72,66 69,94 67,39 – 72,27
2011 53,14 50,45 48,21 – 52,75 71,74 69,3 66,72 – 71,56
2012 48,65 49,45 47,25 – 51,70 67,63 68,64 66,05 – 70,84
2013 47,27 48,42 46,32 – 50,17 64,54 67,96 66,05 – 70,14
2014 46,42 47,35 45,40 – 49,18 66,26 67,25 65,40 – 69,44
2015 47,23 46,25 44,50 – 48,21 68,02 66,54 64,10 – 68,75
2016 45,13 45,11 43,18 – 47,25 67,38 65,83 63,46 – 68,75
2017 43,84 43,96 41,49 – 46,78 64,43 65,1 62,21 – 68,07
Bron: NEM (CBS, Sovon)

Huiszwaluw als enige stadsvogel in de lift

Veel broedvogels die afhankelijk zijn van de stedelijke omgeving of daar veel voorkomen, gaan in aantal achteruit in het stedelijk gebied. Dit geldt voor 13 van de 20 soorten stadsvogels. Onder deze soorten zijn de huismus, de kauw, de merel en de spreeuw. De kuifleeuwerik is zelfs helemaal uit ons stadsbeeld verdwenen. De populatie Europese kanaries bestond in 2017 nog uit 1 procent van het aantal in 1990.

Alleen de huiszwaluw neemt sinds 1990 in het stedelijk gebied in aantal toe. Deze toename volgt op een afname van ongeveer 80 procent in de decennia daarvoor. Van zes soorten is de populatie sinds 1990 stabiel: ekster, gaai, groenling, koolmees, pimpelmees en putter.

Het aantal eksters en kauwen neemt de laatste tien jaar overigens weer toe. Daar staat tegenover dat de groenling, de koolmees en met name de staartmees de laatste tien jaar juist weer in aantal afnemen.

Landelijk toename voor zeven soorten stadsvogels

Buiten de steden groeien de populaties van sommige van deze soorten nog wel. Zeven soorten zijn sinds 1990 landelijk in aantal toegenomen. Vier soorten zijn stabiel gebleven, negen soorten gaan ook landelijk achteruit.

Van acht soorten ligt de populatie-ontwikkeling in het stedelijk gebied lager dan landelijk. Dit geldt onder meer voor de putter, de zanglijster en de groenling. Voor geen enkele soort ligt de ontwikkeling in het stedelijk gebied hoger dan de landelijk trend. Dit wijst erop dat de stedelijke omgeving voor stadsvogels als broedplek minder geschikt is geworden ten opzichte van het buitengebied.


Titel: Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen
Datum: 2018-12-07 00:00:00
Publisher: CBS
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.