Pleidooi vluchtroutes voor minderzelfredzamen

Er moet een speciaal pictogram komen voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen. 50PLUS vindt bovendien dat er in woontorens standaard brandveilige liften moeten komen.

Minder-zelfredzamen zijn een vergeten groep in bouwregelgeving. Zeker nu er steeds meer hoogbouw komt en de samenleving vergrijst is er extra aandacht nodig voor vluchtroutes waarmee ook rolstoelgebruikers een gebouw op tijd kunnen verlaten. “Aan het gebouw snel kunnen verlaten bij calamiteiten schort het voor minderzelfredzamen nog al eens”, constateerde Henk Krol bij het debat over Wonen en ruimte. “Vooral zij kunnen in levensgevaarlijke situaties terecht komen bij brand.” Het Kamerlid van 50PLUS vroeg minister Ollongren of zij het op particulier initiatief ontwikkelde pictogram voor vluchtroutes voor minderzelfredzamen kent. “Kan dat opgenomen worden in de regelgeving? Het gaat natuurlijk niet sec om het pictogram, maar het zal een wereld van verschil worden als er vluchtroutes komen voor minderzelfredzamen.”

Nieuwe woontechnologie

Henk Krol vroeg ook aan de minister of er standaard gebouwd kan gaan worden met brandveilige liften, te beginnen bij woontorens. Daarnaast vroeg het Kamerlid van 50PLUS aandacht voor nieuwe technologieën zoals domotica. “Er is haast nodig om langer thuis wonen mogelijk te maken door het toepassen van moderne woontechnologie”, aldus Henk Krol. •

De inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het Wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte met minister Ollongren en staatssecretaris Knops van BZK:

“De minister heeft op 9 november laten weten dat gemeenten wellicht de mogelijkheid krijgen om in te grijpen bij extreme huurverhogingen in de vrije sector. De WOZ-waarde wordt een richtsnoer voor de huurprijs.

Eerder pleitte 50PLUS al voor een noodknop voor de huurverhogingen in de middenhuur. Het is mooi dat de minister nu laat zien dat ze wel degelijk regie kan nemen als de nood aan de vrouw komt. Een mooi uitgangspunt voor dit debat. Het is tijd voor een aantal stevige vloeken in de decentrale kerk.

Sociale huurwoningen

Er is een nijpend tekort aan sociale huurwoningen. Toch worden onze belangrijkste partners voor het bouwen van sociale woningen tegengewerkt door dit kabinet. De woningbouwcorporaties worden namelijk financieel leeg getrokken door het stapelen van belasting op belasting. Na het invoeren van de verhuurderheffing is het aantal sociale huurwoningen dat door corporaties gebouwd wordt bijna gehalveerd. Er is een één op één relatie. Wil deze minister echt de problemen in de sociale huursector oplossen?  De VVD pleit voor prefab wooneenheden voor vergunninghouders om zo de druk op sociale huurwoningen te verminderen. Het lijkt een goede poging om de wachtlijsten korter te maken.

Nationaal woonplan

Helaas, de benodigde 75.000 woningen per jaar, het aantal waar iedereen het wel over eens was, gaan er niet komen. Starters maken daarom geen kans, senioren die willen verhuizen, kunnen niet verhuizen, er is gebrek aan bouwgrond, bouwvergunningen vertragen, er zijn te weinig bouwvakkers, er is een tekort aan bouwmateriaal, etc. Deze begroting had er natuurlijk anders uit kunnen zien. Want al heb je alles gedecentraliseerd, je kán natuurlijk een heleboel als kabinet. Als de nood maar aan de vrouw komt…

Wel, die nood is er, ook als het om aantallen te bouwen woningen gaat. Er is meer regie nodig om te bouwen en om het bouwen in goede banen te leiden. 50PLUS pleitte daar al eerder voor, en we zijn niet de enige. Grote spelers als de Nederlandse Vereniging van Makelaars pleiten eveneens voor meer regie.

50PLUS wil dat er een nationaal woonplan komt. Hier nogmaals de onderdelen van een nationaal woonplan op een rij:
– In het nationaal woonplan staat een overzicht met wie, wanneer, hoeveel en welk soort woningen gaat bouwen;
– Er komt een realistisch plan voor voldoende bouwgrond. Ik kom daar straks apart op terug;
– Bij het bouwen wordt een evenwichtige verdeling gehanteerd tussen verstandig bouwen in de stad en verstandig bouwen in het groen. Breda laat zien hoe mooi bouwen in de stad kan zijn;
– Er is ruimte voor ecologische woonzones in krimpgebieden;
– Experimentele woningbouw wordt stevig gestimuleerd. Dat leidt tot meer duurzaamheid, tot smarthomes met nieuwe technologieën en tot nieuwe samenlevingsvormen;
– Er komt een snelle oplossing voor kamernood onder studenten door het bouwen van studentencampussen. Krijg je een plek aan de universiteit, dan hoort daar een kamer bij;
– Er komt ruime aandacht voor het bouwen van leeftijdsbestendige woningen met aandacht voor diversiteit in woonvormen, want de ene oudere is de andere niet;
– Er komt een stimuleringsfonds om slecht renderende vakantieparken om te bouwen tot seniorendorpen en/of ecologische zones.
– Een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale huurwoningen aan buitenlandse beleggers.

En een nationaal woonplan hoeft zeker niet ten koste te gaan van lokaal maatwerk. Integendeel. Een nationaal woonplan zal passen in de Nederlandse traditie van een overall plan, met lokale uitvoering. We moeten terug naar een daadwerkelijk sociaal huisvestingsbeleid, met een verstandige spreiding over het land. Een beetje vergelijkbaar met de gebundelde deconcentratie uit de vorige eeuw. We hebben nog weinig echte grote stedenproblematiek, maar het ligt op de loer.

1%-regeling voor bouwgrond

Nog een stevige vloek in de decentrale kerk, ditmaal om het basisprobleem van te weinig bouwgrond aan te pakken. 50PLUS stelt voor om een 1-procentsregeling voor bouwgrond in te voeren. Het kan, als de nood maar aan de vrouw komt… en wel als volgt:
– Elke gemeente wijst 1 procent van haar grondgebied aan als nieuwe (additionele) bouwlocatie
– Expertteams van het Rijk treden in overleg met de gemeenten over hun aanwijzingen in het kader van de 1-procentsregeling
– Het Rijk verkoopt de bouwlocaties aan ontwikkelaars voor een redelijke prijs en de opbrengst wordt aan gemeente/eigenaar terugbetaald.
Uiteraard hoeven niet alle locaties volgebouwd te worden. Denk aan Flevoland. Het gaat erom dat er nu voldoende bouwlocaties komen.

Seniorenwoningen

Onze wensen over het bouwen voor senioren zijn in aangenomen moties vastgelegd: voldoende seniorenwoningen bij nieuwbouw, voldoende leeftijdsbestendig renoveren, een woonwensenonderzoek onder senioren met aandacht voor nieuwe vormen van collectief wonen en een woonwensenonderzoek in relatie tot nieuwe technologie zoals domotica. In deze begroting wordt aangekondigd dat we in het vierde kwartaal 2018 geïnformeerd worden over hoe de minister de moties gaat uitvoeren. We wachten in spanning af.

Vluchtroutes voor minderzelfredzamen

De toegankelijkheid van gebouwen is belangrijk. Het gebouw snel verlaten bij calamiteiten is net zo belangrijk. Daar schort het nog al eens aan. Vooral minderzelfredzamen kunnen in levensgevaarlijke situaties terecht komen bij brand. Er komt in de grote steden steeds meer hoogbouw. Hoe redden ouderen en minder-zelfredzamen zich bij brand? Op het bordje voor vluchtroutes is altijd een rennend mannetje te zien.

Ik heb twee vragen aan de minister:
– Kan er standaard gebouwd gaan worden met brandveilige liften, te beginnen bij woontorens?
– Kent de minister het pictogram dat op particulier initiatief werd ontwikkeld voor vluchtroutes voor minder-zelfredzamen? Kan dat opgenomen worden in de regelgeving? Het gaat natuurlijk niet sec om het pictogram, maar het zal een wereld van verschil worden als er vluchtroutes komen voor minderzelfredzamen.

En nu maar hopen dat deze minister binnenkort niet valt en haar been breekt. Als er dan niet zo’n vluchtroute is, is er echt nood aan de vrouw!”

© 12 november 2018 – Beeld: KTG Solutions


Titel: Pleidooi vluchtroutes voor minderzelfredzamen
Datum: 2018-11-12 15:36:48
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur