Consultatie Aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen


Aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen


Met dit ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III opgenomen voornemen mogelijk te maken dat bij een herhaalde aanvraag een gehoor achterwege wordt gelaten indien op basis van de stukken blijkt dat deze aanvraag geen kans van slagen heeft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum


15-11-2018

Einddatum consultatie


27-12-2018

Status


Actief

Type consultatie


AMvB

Organisatie


Ministerie van Justitie en VeiligheidOnderwerpen


Organisatie en beleid

Publicatie reacties


Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


Vreemdelingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


Het betreft een van de in het regeerakkoord genoemde onderwerpen ten aanzien waarvan wordt beoogd te waarborgen dat het nationale recht niet verder gaat dan waartoe het Europese recht verplicht en voorts gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden die hierdoor worden geboden.

Waarop kunt u reageren


Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd


Titel: Consultatie Aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen
Datum: 2018-11-18 21:30:44
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.