Breda Place to Be Welcome


这部英文短片让您了解布雷达市所提供的一切。两分钟后,您将得到城市广泛的生活,购物,娱乐,历史,当代文化以及我们在安特卫普和鹿特丹主要港口之间的绝佳地位的印象。您将体验我们历史悠久的市中心,数百年历史的公园和树林以及许多特别的景点和交流活动。欢迎在布雷达!

Zhè bù yīngwén duǎnpiàn ràng nín liǎojiě bù léidá shì suǒ tígōng de yīqiè. Liǎng fēnzhōng hòu, nín jiāng dédào chéngshì guǎngfàn de shēnghuó, gòuwù, yúlè, lìshǐ, dāngdài wénhuà yǐjí wǒmen zài āntèwèipǔ hé lùtèdān zhǔyào gǎngkǒu zhī jiān de jué jiā dìwèi de yìnxiàng. Nín jiāng tǐyàn wǒmen lìshǐ yōujiǔ de shì zhōngxīn, shù bǎi nián lìshǐ de gōngyuán hé shùlín yǐjí xǔduō tèbié de jǐngdiǎn hé jiāoliú huódòng.


Kijktijd: 2:6
Publisher: Gemeente Breda

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Noord-Brabant op Twitter of Facebook.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur