50PLUS is niet meer weg te denken

50PLUS heeft zich vastgenesteld in de Nederlandse samenleving en is niet meer weg te denken. Politiek is er voor 50PLUS juist nu en in de komende jaren veel veel te doen.

Die woorden sprak Jan Nagel  in zijn toespraak als scheidend partijvoorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op zaterdag 17 juni in Hilversum.

Zijn opvolger als partijvoorzitter is Jan Zoetelief, die ook de voorkeur had van het hoofdbestuur. Tijdens de stemming kozen 143 van de 270 aanwezige leden voor Zoetelief.

Om te onderstrepen hoe sterk de positie van 50PLUS in de samenleving is, wees Jan Nagel er in zijn afscheidsrede op, dat de partij ten opzichte van 2012 haar positie in de Tweede Kamer en Eerste Kamer verdubbeld heeft, dat er veel zetels zijn in de Provinciale Staten, de partij ruim vertegenwoordigd is in de Waterschappen en het ledenbtal van 50PLUS het afgelopen jaar met enkele honderden is toegenomen en nu boven de 6000 is.

Om te illustreren dat er voor 50PLUS veel te doen is, wees de scheidende voorzitter onder meer op het gegeven, dat volgens het UWV de 55- tot 65-jarigen over 4 jaar de grootste groep werklozen zullen vormen. “Geconstateerd wordt dat het voor veel ouderen moeilijk is hun baan te behouden en zeker om aan de slag te komen. In de bouwsector zitten werkgevers te springen om personeel. Toch zijn er 11.000 bouwvakkers, voor het merendeel boven de 50 jaar, in de WW. Men wil gewoonweg geen ouderen. Daarbij vallen er vele banen weg door de robotisering. In de distributiecentra zullen de komende jaren van de 85.000 banen er 35.000 verdwijnen. Andere politieke partijen hebben mooie praatjes, maar die vullen geen vacatures. Het bestaan van 50PLUS is dringend noodzakelijk om voor de werkgelegenheid van de 45-plussers op te komen”, aldus Jan Nagel in zijn afscheidstoespraak.

De scheidende partijvoorzitter sprak over de AOW-leeftijd. Daarover zei hij onder meer:  “Terwijl ouderen niet aan de slag kunnen komen en hun baan verliezen, gaat de AOW-leeftijd tegen de wil van een duidelijke meerderheid van de bevolking nog steeds snel omhoog. Ook hier wordt niet naar de kiezer geluisterd. 50PLUS heeft de plicht hiervan een hoofdthema te maken.”

De economie trekt aan  en de groei is hoger dan verwacht. Daarover merkte Jan Nagel op: “De Nederlandsche Bank en PvdA-minister Dijsselbloem roepen in koor dat de lonen niet achter mogen blijven. Bovendien is er een verwachte inflatie van 1,4 procent. Maar ik hoor niemand uit dit koor die wijst op de positie van de ouderen die nu al jarenlang geen indexatie kregen, zelfs kortingen hebben ondergaan en de inflatie aan het lijf ondervinden. Als het ooit gerechtvaardigd is op dit punt voor de ouderen op te komen, dan is het nu wel. 50PLUS moet dit keihard de komende tijd naar voren brengen.”

Jan Nagel besloot zijn toespraak met de woorden: “Ik heb de afgelopen 8 jaar de partij mede opgebouwd. Soms met een strakke en harde lijn. Dat is bij een nieuwe partij soms nodig en zeker bij een ouderenpartij die bij voorbaat een bepaalde reputatie heeft. Ik heb het uit overtuiging gedaan in de wetenschap dat 50PLUS een noodzakelijk bestaansrecht heeft en in de toekomst verder kan groeien mits de eenheid bewaard blijft. Lieve vrienden en vrienden, ik wens jullie daarbij alle succes.”

Klik HIER om de gehele toespraak van Jan Nagel te lezen.

Door het vertrek van Jan Nagel en het doorschuiven van Jan Zoetelief naar de voorzittersfunctie, kwam er een plaats vrij in het hoofdbestuur.  In de Algemene Ledenvergadering kozen de leden als nieuw hoofdbestuurslid.Henk Jan Verboom uit Alkmaar.

De leden stemden tijdens de vergadering in met het advies van het hoofdbestuur inzake partijvernieuwing.

Het is mogelijk dat het opzeggen door het hoofdbestuur van het vertrouwen in mede-hoofdbestuurslid Adriana Hernandez een vervolg krijgt in de komende Algemene Ledenvergadering in het najaar en de leden hierover dan een uitspraak kunnen doen. Dat is wanneer Adriana Hernandez dan inmiddels zelf niet is opgestapt als hoofdbestuurslid. Het opzeggen van het vertrouwen door het hoofdbestuur heeft geen juridische consequenties in die zin dat zij verplicht is haar functie op te geven. Het hoofdbestuur hoopt wel  dat Hernandez zelf de consequenties trekt uit de ontstane situatie en het hoofdbestuur verlaat. 

©  17 juni 2017


Titel: 50PLUS is niet meer weg te denken
Datum: 17 June 2017 | 12:45 pm
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.